30 กันยายน 2554

จงฝึกที่จะกระตือรือร้นและขวนขวาย

     จงฝึกที่จะกระตือรือร้นและขวนขวาย

คนหางานในปัจจุบันโดยส่วนใหญ่ต้องสมัครงานหลายต่อหลายครั้ง แต่ก็ยังไม่ได้งานทำสักที จึงเกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายแทบว่าจะสิ้นหวังในการสมัครงานครั้งต่อ ๆ ไปอีกด้วย ซึ่งความจริงแล้ว ถ้าผู้สมัครงานทั้งหลายจะลองคิดทบทวนดูว่า การสมัครงานที่ผ่าน ๆ มานั้น น่าจะมีปัญหาอยู่ที่จุดใดจึงทำให้เสียเวลาสมัครงานครั้งแล้วครั้งเล่าก็ยังไม่ได้งานทำสักทีถ้าผู้หางานไม่เลือกงานจนเกินไป หรือมีการกระตือรือร้นขวนขวายในการสมัครงานพอสมควร ก็น่าจะประสบความสำเร็จในการได้งานทำ แต่การค้าก็มิได้เป็นเช่นนั้น ซึ่งเรื่องนี้คนหางานน่าจะพิจารณาทบทวนว่าปัญหาการสมัครงานแล้วไม่ได้งานนั้น น่าจะมีสาเหตุใดบ้าง เพื่อจะได้แก้ไขปรับปรุงสาเหตุนั้น ๆ มิให้เป็นอุปสรรคในการสมัครงานในคราวต่อ ๆ ไป

คุณกระตือรือร้นแค่ไหนในการสมัครงาน


เมื่อทราบข่าวสารการรับสมัครงาน ผู้สมัครงานก็จะเร่งรีบสมัครงานโดยไม่พิจารณาให้รอบคอบเสียก่อน ไม่หาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการสมัครงานให้ได้งานดังที่ต้องการ และผู้สมัครงานจำนวนไม่น้อยเลยที่ต้องผิดหวังจากการสมัครงานเพราะเหตุนี้
เหตุที่กล่าวเช่นนี้ก็เพราะการประกาศรับสมัครงานตำแหน่งต่าง ๆ ทั้งองค์กร ภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ โดยส่วนใหญ่มักจะไม่มีรายละเอียดอะไรนัก เช่น ตำแหน่งที่ต้องการ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และคุณสมบัติพิเศษ เช่น ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ หรือมีประสบการณ์ ในงานนั้น ๆ มาก่อน ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวผู้สมัครต่างก็มีอยู่แล้วเป็นส่วนมาก ถ้าคุณเป็นหนึ่งในบรรดาผู้สมัครก็แทบจะกล่าวได้ว่าคุณไม่มีจุดเด่นอะไรที่แตกต่างจากผู้สมัครรายอื่น ๆ อย่างน่าสนใจ


เมื่อเป็นเช่นนี้ คุณต้องกระตือรือร้นและขวนขวายในเรื่องการสมัครงานมากกว่าการส่งประวัติและเอกสาร หรือใบสมัครไปยังองค์กรที่รับสมัครเท่านั้น แล้วก็นับวันรอว่าเมื่อไรจะถูกเรียกตัวไปสัมภาษณ์ ยิ่งคุณกระตือรือร้นและขวนขวายมากขึ้นเท่าใด โอกาสได้งานทำของคุณก็จะสูงขึ้นเท่านั้น มีเรื่องอะไรบ้างที่คุณน่าจะดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่จะทำให้การสมัครงานของคุณได้รับความสนใจเป็นพิเศษตั้งแต่ช่วงที่พิจารณาเอกสารหลักฐานการสมัครงาน เช่น- การประกาศรับสมัครงานตำแหน่งต่าง ๆ นั้น ในประกาศอาจจะระบุอัตราเงินเดือนและรายได้พิเศษอื่น ๆ ไว้ด้วย ถ้าเป็นเช่นนี้ก็จะไม่มีปัญหาอะไร


แต่ถ้าไม่มีการระบุอัตราเงินเดือนไว้และให้ผู้สมัครเป็นผู้ระบุเงินเดือนที่ต้องการ เรื่องนี้จะมีปัญหากับการที่จะได้หรือไม่ได้งานทำก็ได้ เช่น ผู้สมัครบางราย เมื่อเห็นว่าประกาศรับสมัครงานไม่กำหนดอัตราเงินเดือนที่ต้องการ จงเห็นว่าเป็นโอกาสดีที่จะระบุเงินเดือนให้สูงอย่างที่ใจต้องการ เพราะเผือว่าถ้าได้งานจริง องค์กรก็จะต้องให้เงินเดือนสูงอย่างที่ตนระบุไป และมองอีกแง่หนึ่งว่า ถ้าตั้งเงินเดือนต่ำกว่าเกินไป ผู้รับสมัครอาจจะมองเป็นว่าผู้สมัครคงไม่มีฝีมือกระมัง กลัวว่าจะไม่ได้งานก็เลยตั้งเงินเดือนเสียให้ต่ำ ๆ ในเรื่องการตั้งเงินเดือนให้ตัวเองนั้น คุณควรจะกระตือรือร้นและขวนขวายพอสมควร เพื่อจะได้กำหนดอัตราเงินเดือนที่เป็นเหตุเป็นผล เรื่องนี้ก็ไม่ผิดอะไรกับการตั้งราคาสินค้าในตลาดนั่นแหละ แน่นอนว่าผู้ผลิตหรือผู้ขายก็คงอยากตั้งราคาให้สูง ๆ เพื่อจะได้กำไรมาก ๆ แต่ถ้าเขาตั้งราคาไว้สูงเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับราคาสินค้าประเภทนั้นของของผู้ค้ารายอื่น ๆ เขาอาจจะขายไม่ได้ หรือขายได้น้อยมาก


ด้วยเหตุนี้เขาจึงต้องคำนึงถึงการแข่งขันในตลาด รสนิยมของผู้บริโภค คุณภาพของสินค้า ราคาสินค้าของคู่แข่ง ภาวะเศรษฐกิจ นั้นแสดงว่าการตั้งเงินเดือนของคุณจึงไม่ใช่อยู่บนพื้นฐานความพอใจของคุณ แต่ควรจะดูว่าคุณเคยทำงานมาก่อนหรือเปล่า มีประสบการณ์ในงานด้านนั้นมาหรือไม่เพียงใด คุณมีทักษะพิเศษที่จะทำงานในตำแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจัยเหล่านี้ควรต้องนำมาพิจารณาเพื่อตั้งเงินเดือนของตัวเองได้อย่างเหมาะสม
นอกจากนั้น คุณควรจะคำนึงถึงอัตราเงินเดือนสำหรับตำแหน่งนั้น ๆ ในตลาดแรงงานว่าที่อื่น ๆ กำหนดอัตราเงินเดือนขนาดไหน แล้วคุณจึงมาตั้งเงินเดือนของคุณให้เหมาะสม คือ ไม่สูง หรทอต่ำกว่าจนเกินไป


นี่..... ก็เป็นเรื่องที่คุณต้องกระตือรือร้นขวนขวายหาข้อมูลเหล่านี้มาประกอบการพิจารณากำหนดเงินเดือนให้ตัวเองได้อย่างสมเหตุสมผล


- ความสามารถพิเศษที่คุณมี ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่คุณมี และมั่นใจว่าจะเป็นประโยชน์กับการพิจารณาของผู้รับสมัคร การเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ เช่น ด้านกฏหมายธุรกิจ ด้านภาษีอากร ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านการวางแผน ฯลฯ
คุณระบุหรือกรอกไปในใบสมัคร นั้นย่อมเป็นผลดีกับตัวคุณ แต่คุณขวนขวายหาหลักฐานประกอบ หรือยืนยันให้เป็นรูปธรรมด้วยหรือเปล่า หรือเพียงระบุไปลอย ๆ เท่านั้นเอง เพียงเพื่อให้คุณดูดี เรื่องนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง


ถ้าการสมัครงานของคุณมีความสมบูรณ์ทั้งในเนื้อหาและหลักฐานประกอบ ทักษะ คุณสมบัติพิเศษ หรือประสบการณ์ของคุณ ย่อมทำให้คุณมีจุดเด่นกว่าผู้สมัครรายอื่น ๆ แล้วคุณนั่นแหละจะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกก่อนใคร ๆ

- คุณมีความพร้อมแค่ไหนในการสมัครงาน การสมัครงานอาจจำเป็นต้องใช้เอกสารหลักฐานหลายอย่าง เช่น รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ในขนาดที่ใช้กันทั่วไปในการสมัครงาน วุฒิบัตรหรือผลการศึกษา ถ้าคุณยังไม่ได้รับปริญญาหรือวุฒิบัตรอื่นใด เพราะเพิ่งสำเร็จการศึกษา ผลการศึกษาจึงเป็นหลักฐานรับรองการจบการศึกษาของคุณได้ หรือหลักฐานอื่นใดที่จะช่วยทำให้ผู้รับสมัครสนใจ และมองเห็นความตั้งใจจริงของคุณ


ถ้าคุณมีความพร้อมในเรื่องเหล่านี้คุณควรรีบสมัครงานแต่เนิ่น ๆ เพื่อแสดงถึงว่า คุณมีความตั้งใจจริงที่จะได้ทำงานในตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ไม่ไช่สมัครไปเผื่อฟลุคได้งานดีกว่าอยู่เปล่า ๆ หลายคนที่ขาดความกระตือรือร้น กว่าจะรวบรวมหลักฐานได้ กว่าจะส่งหลักฐานการสมัคร ก็ปรากฏว่าเป็นวันใกล้หมดเขตรับสมัคร นั่นแสดงถึงความไม่มุ่งมั่นจริงจังของผู้สมัครอีกด้วย
ด้วยเหตุนี้คุณจึงต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมในการสมัครงาน เพราะถ้าหากมีปัญหาอย่างหนึ่งอย่างใดในการสมัคร คุณอาจยังพอมีเวลาแก้ไขได้ทัน


- คุณขวนขวายมากน้อยแค่ไหนในการสมัครงาน เรื่องนี้ผู้เขียนมักจะได้รับการติดต่อจากผู้สมัครงานอยู่บ่อย ๆ ในกรณีที่เน้นการเปิดรับสมัครบุคลากรภาครัฐ หลายท่านจะโทรศัพท์ถามในเรื่องที่มีความสำคัญกับการสมัครงานไม่น้อยเลย เช่น ถามว่าหน่วยราชการที่รับสมัครงานดังกล่าวตั้งอยู่ที่ไหน จะสอบข้อเขียนในวิชาใดบ้าง และสอบเมื่อไร ถ้าเข้าทำงานได้จะมีโอกาสก้าวหน้าดีหรือไม่คำถามเหล่านี้ทำให้รู้สึกตกใจและแปลกใจว่า ผู้สมัครน่าจะขวนขวายในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการสมัครงานพอสมควร เพราะมันมีผลกับการได้หรือไม่ได้งานด้วย


ส่วนการที่จะเจริญก้าวหน้าดีหรือไม่ในหน่วยงานนั้น ๆ ยังไม่ควรจะเน้น ประเด็นที่คุณจะต้องรู้ในขณะนี้ เพราะตอนนี้คุณต้องคิดว่า ทำอย่างไรจะได้รับการคัดเลือก และได้งานทำอย่างที่ต้องการ เพราะความก้าวหน้าในงานการขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับตัวของคุณเองเป็นสำคัญไม่ใช่ความก้าวหน้าในงานจะเลื่อนไหลไปตามกาลเวลา ถ้าคุณขาดความสำนึกและความรับผิดชอบในงาน ไม่พัฒนาตนเอง ไม่พัฒนางาน ไม่พัฒนาความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ไม่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และอื่น ๆ จะก้าวหน้าในงานได้อย่างไร


ที่มา : Smart JOB
.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น