14 กันยายน 2554

การขายคืออะไร

การขายคืออะไร

 
 
 
 
การขาย คือ กระบวนการเสนอสินค้าและบริการ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ชื้อ และผู้ซื้อตัดสินใจซื้อด้วยความพึงพอใจ ประกอบด้วย

1. สินค้า -บริการ [ PRODUCTS ]

2. พนักงานขาย /นักขาย [ SALE ]

พนักงานขาย คือผู้ที่ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ เพื่อให้ผู้ซื้อเห็นคุณค่า หรือประโยชน์ ที่จะได้รับจากการซื้อสิน ค้าหรือบริการแล้วตัดสินใจ ด้วยความพอใจ
3. กระบวนการและขั้นตอนการขาย
กิจกรรมทั้งมวลที่พนักงานขาย/นักขายทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในตัวพนักงานขายและเห็นประโยชน์ที่จะได้รับ
จากการซื้อสินค้า/บริการ แล้วตัดสินใจซื้อด้วยความพึงพอใจมีคำกล่าวที่ว่า " ขายตัวก่อนขายสินค้า "
4 ผู้มุ่งหวัง [ PROSPECTS ]
ผู้มุ่งหวัง คือผู้ที่ผู้ขายตั้งใจที่จะเสนอขายสินค้าหรือบริการ ผู้มุ่งหวังเป็นผู้ที่ผู้ขายคาดว่าจะเป็นผู้ซื้อสินค้าหรือบริการนั้น ผู้มุ่งหวังโดยทั่วไปจะมีลักษณะ ดังนี้
M = Money (มีเงินพอที่จะซื้อสินค้า )
A = Authority ( มีอำนาจในการตัดสินใจซื้อ )
N = Need ( มีความต้องการที่จะซื้อ )
5 ลูกค้า [ CUSTOMER ]
ลูกค้า คือ ผู้มุ่งหวังที่จะตัดสินใจซื้อสินค้า /บริการ ก็จะเป็นลูกค้าของเรา ผู้ขายต้องทำให้ผู้ซื้อสินค้าครั้งแรกเป็นลูกค้าประจำ [ P ermanent Customer ]
 
นักขายสำคัญอย่างไร
 
1. ปัจจัยที่มิอิทธิพลต่อการขาย

- การโฆษณา

- การประชาสัมพันธ์

- การส่งเสริมการขาย

- การขายโดยพนักงาน

2. คุณลักษณะที่สำคัญของนักขาย

2.1 มีทัศนคติที่ดีต่อ งานขาย, สินค้า , ลูกค้า

2.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ บริษัท , สินค้าที่ขาย , คุแข่ง ( บริษัท - สินค้า )

2.3 มีความสามารถในการขายตามขั้นตอนของการขาย การเปิดการขาย การเสนอขาย การขจัดข้อโต้แย้ง การ ปิดการขาย

2.4 ทำงานอย่างทุ่มเท

2.5 มีความกระตื่อรือร้น

2.6 ควบคุมจิตใจ ,อารมณ์ได้

2.7 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

2.8 มีบุคลิกภาพที่คนอยากเข้าหา

2.9 มีสุขภาพกายและจิตดี

2.10 มีอุปนิสัยที่คนชอบ
 
 

ผู้มุ่งหวัง - ลูกค้าคือใคร
 

คำกล่าวที่ว่า " ลูกค้าคือคนสำคัญ " " ลูกค้าคือพระเจ้า " ภาษาอังกฤษ ใช้คำว่า " Customer Focus " หรือ "Customer is the King" ยังคงเป็นคำที่ต้องอยู่ในใจนักขายทุกคนการขายจะประสบความสำเร็จหรือไม่ ขึ้นอยู่ที่ว่า พนักงานขายได้ตอบสนองความคาดหวังหรือ ความต้องการของลูกค้าได้มากน้อยเพียงใด ถ้านักขายสามารถตอบสองความต้องการของลูกค้าได้ ลูกค้าก็จะตัดสินใจซื้อ การขายก็จะประสบความสำเร็จ ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติการขายตามขั้นตอนการขาย นักขายจึงต้องศึกษาความคาดหวังและความต้องการของลูกค้าก่อน


 

 

  

 

 

 

 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น