14 กันยายน 2554

เว็ปไซต์องค์กร/องค์กรอิสระ

             เว็ปไซต์องค์กร/องค์กรอิสระ

 

ศูนย์ปฏิบัติการยาเสพติดแห่งชาติ (ศ.ปส.ช.)
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
สถาบันรหัสสากล
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
สภากาชาดไทย
สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (สำนักงานคณะกรรมการ ก.ส.ล.)
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์, สศช.)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
องค์การตลาด
องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น