14 กันยายน 2554

กฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงพาณิชย์

กลุ่มกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงพาณิชย์กลุ่มกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
กรมการค้าภายใน
พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒
กลุ่มกฎหมายจัดระเบียบการค้า
องค์การคลังสินค้า
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การคลังสินค้า พ.ศ. ๒๔๙๘
กรมการค้าภายใน
พระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช ๒๔๘๙
ประกาศของคณะปฏิบัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๔ เฉพาะการควบคุมกิจการคลังสินค้าและกิจการที่มีสภาพคล้ายคลึงกัน
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๒
กลุ่มกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
พระราชบัญญัติคุ้มครองแบบผังภูมิวงจรรวม พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๖
กลุ่มกฎหมายจดทะเบียนการค้าและการประกอบธุรกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท
พระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙
กลุ่มกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
กรมการค้าต่างประเทศ
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. ๒๕๐๓
พระราชบัญญัติส่งเสริมสินค้าขาออก พ.ศ. ๒๕๐๓
พระราชบัญญัติป้องกันการกระทำบางอย่างในการขนส่งสินค้าขาออกทางเรือ พ.ศ. ๒๕๑๑
พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒
พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติมาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๐
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การการค้าโลก พ.ศ. ๒๕๓๗
กรมส่งเสริมการส่งออก
พระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๗


 

 Edit page (e)

New page (c)


Open More Actions menu (m)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น