12 กันยายน 2554

ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง

            ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงรายชื่อผู้ประกอบการที่จดทะเบียนขายตรง
รายชื่อผู้ประกอบการที่จดทะเบียนตลาดแบบตรง
คำขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
หลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการดำเนินการ
หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
ขั้นตอนการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง
ขั้นตอนการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
ขั้นตอนและกระบวนการในการรับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอยื่นจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง
แบบตัวอย่างสรุปแผนการจ่ายผลตอบแทนของบริษัท
แบบฟอร์มการตรวจสอบแผนการจ่ายผลตอบแทน
แบบรายงานผลการดำเนินธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
ข่าวสาร บทความ และเกร็ดความรู้
ขายตรง ขายฝัน หรือ ลวงโลก
แชร์ลูกโซ่กับเครือข่ายคนโลภ
นักเรียนนักศึกษาระวังตกเป็นเหยื่อ
โกงที่ไม่มีวันหมดสิ้นเมื่อคนยังมีความโลภอย่างไร้สติ
แชร์ลูกโซ่ยุคใหม่อ้างสิ้นค้าบังหน้ากู้หนี้เกษตรกร
พฤติกรรมโดยรวมที่อ้างการประกอบธุรกิจขายตรงไปกระทำผิดกฎหมาย
ข้อพึงสังเกตความแตกต่างธุรกิขายตรงกับธุรกิจขายตรงแอบแฝง (แชร์ลูกโซ่)
การขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ตเป็นธุรกิจตลาดแบบตรงที่ต้องจดทะเบียนต่อ สคบ.
ระวังถูกหลอกให้เข้าร่วมธุรกิจแชร์ลูกโซ่
สิ่งที่ผู้บริโภคควรรู้และนักขายตรงพึงกระหนักในธุรกิจขายตรง
สถิติการจดทะเบียนธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
 

 
Edit page (e)

New page (c)


Open More Actions menu (m)

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น