13 เมษายน 2555

การตรวจลงตรา (VISA)การตรวจลงตรา (VISA)การออกเอกสารเดินทางสำหรับคนต่างด้าว
การยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าประเภทนักท่องเที่ยว

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2553 ให้ขยายระยะเวลาดำเนินการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวแก่คนต่างด้าวเป็นการชั่วคราว ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554

มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว ส่งผลให้คนต่างชาติทุกสัญชาติที่ยื่นคำร้องขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว (Tourist Visa) ที่สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยทุกแห่งทั่วโลก รวมถึงการขอรับการตรวจลงตราที่ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on arrival) ของคนชาติที่มีสิทธิ จำนวน 21 สัญชาติ และไต้หวัน ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554

การยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวมีผลเฉพาะการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวเท่านั้น


Tourist Visa fee exemption Scheme


All foreigners who apply for Tourist Visa at the Royal Thai Embassies and the Royal Thai Consulates-General worldwide, including eligible foreigners who apply for Visa on Arrival at designated checkpoints, will be exempted from Tourist Visa fee from 11 May B.E. 2553 (2010) to 31 March B.E. 2554 (2011). Such arrangement is for Tourist Visa only.


ติดต่อ กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว
โทรศัพท์ 0-2575-1062-4
E-mail :
consular03@mfa.go.th
http://www.consular.go.th/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=73

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น