13 เมษายน 2555

ปัญหาเกี่ยวกับสัญชาติและนิติกรณ์

ปัญหาเกี่ยวกับสัญชาติและนิติกรณ์

1. หนังสือมอบอำนาจมีการกำหนดระยะเวลาหรือไม่
2. การเปลี่ยนนามสกุลในทะเบียนบ้านที่ประเทศไทยเนื่องจากการสมรสที่สหรัฐอเมริกาจะต้องทำอย่างไรบ้าง
3. การขอรับรองคำแปลต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?
4. การยื่นคำร้องขอจดทะเบียนคนเกิด (สูติบัตร) ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ?
5. การขอใบมรณบัตรต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ?

1. หนังสือมอบอำนาจมีการกำหนดระยะเวลาหรือไม่
ตอบ ถ้าไม่มีการระบุระยะเวลาไว้อย่างชัดแจ้ง หนังสือมอบอำนาจก็ไม่มีกำหนดระยะเวลา
back to top
2. การเปลี่ยนนามสกุลในทะเบียนบ้านที่ประเทศไทยเนื่องจากการสมรสที่สหรัฐอเมริกาจะต้องทำอย่างไรบ้าง
ตอบ • นำใบทะเบียนสมรสตัวจริงที่ออกโดยหน่วยงานท้องถิ่นของสหรัฐ ส่งไปรับรองลายมือชื่อผู้ลงนามในเอกสารของ
แต่ละรัฐ (Secretary of State)
• นำทะเบียนสมรสที่แปลเป็นภาษาไทย ผ่านการรับรองคำแปลที่สถานกงสุลใหญ่ฯ
• ในกรณีที่ สามี/ภรรยา ไม่ได้เดินทางกลับไปเมืองไทยต้องทำหนังสือบันทึกข้อตกลงในการใช้ชื่อสกุล
back to top
3. การขอรับรองคำแปลต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?
ตอบ • ต้นฉบับเอกสารที่ต้องการให้รับรองคำแปล (สถานกงสุลใหญ่ฯ รับรองคำแปลเฉพาะเอกสารที่ออกโดยหน่วยงาน
ราชการไทย หรือสหรัฐฯ เท่านั้น) เอกสารต้นฉบับภาษาอังกฤษที่ออกโดยหน่วยงานราชการสหรัฐ หากเป็นทะเบียนครอบครัว ได้แก่ สูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ต้องผ่านการรับรองจาก Secretary of State ของแต่ละรัฐก่อน
• การแปลจะต้องถูกต้องครบถ้วน ห้ามแปลสรุปรวบรัดตัดตอน
• เอกสารที่แปลจะต้องมีลายมือชื่อของผู้แปลและมีข้อความรับรองว่าเป็นคำแปลที่ถูกต้องตรงตามต้นฉบับ
• สำเนาบัตรประชาชนไทย หรือหนังสือเดินทางไทยที่มีอายุการใช้งาน จำนวน 1 ชุด
back to top
4. การยื่นคำร้องขอจดทะเบียนคนเกิด (สูติบัตร) ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ?
ตอบ • แบบฟอร์มการแจ้งเกิด
• ต้นฉบับใบเกิดที่ออกโดยหน่วยงานสหรัฐในพื้นที่ที่เกิด พร้อมสำเนา 1 ชุด
** สำหรับรัฐอื่นๆนอกจากรัฐแคลิฟอร์เนีย ใบเกิดต้องผ่านการรับรองจาก Secretary of State ของรัฐนั้นๆ
• บัตรประชาชนไทย หรือหนังสือเดินทางไทยของบิดามารดาของเด็ก ตัวจริงที่มีอายุการ ใช้งาน พร้อมสำเนา 1 ชุด
• ทะเบียนสมรส พร้อมสำเนา 1 ชุด
• สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดา
back to top
5. การขอใบมรณบัตรต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ?
ตอบ • แบบฟอร์มการแจ้งขอมรณะบัตรไทย
• ต้นฉบับใบมรณะบัตรที่ออกโดยสำนักงานท้องถิ่นสหรัฐ ฯ พร้อมสำเนา 1 ชุด
• บัตรประชาชนไทยหรือหนังสือเดินทางไทยตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
• สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต
• บัตรประชาชนไทย หนังสือเดินทางไทย หรือเอกสารประจำตัวท้องถิ่นสหรัฐ ฯ ของผู้แจ้งขอใบมรณบัตร
พร้อมสำเนา 1 ชุด
** ทั้งนี้แบบฟอร์มต่างๆสามารถ download ได้ที่

www.thai-la.net **
back to top

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น