13 เมษายน 2555

หลักเกณฑ์ของ สตม. เกี่ยวกับระยะเวลาที่อนุญาตให้พำนักและการขออยู่ต่อในราชอาณาจักร

หลักเกณฑ์ของ สตม. เกี่ยวกับระยะเวลาที่อนุญาตให้พำนักและการขออยู่ต่อในราชอาณาจักร


ของคนต่างด้าวที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาตามประเภทของการตรวจลงตรา

23 กุมภาพันธ์ 2552 : กองตรวจลงตราฯ


กลุ่มประเทศ
ประเภท visa
ระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้พำนัก  (ครั้งละไม่เกิน)
หลักการของการให้อยู่ต่อ  µ
1
คนชาติของประเทศ ผ.30
42 ประเทศ
เข้าโดยไม่มี visa
30 วัน
(กรณีเดินทางเข้าที่ด่านพรมแดนทางบก
ที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน จะได้รับอนุญาตให้อยู่ได้ 15 วัน
ยกเว้นคนมาเลเซียที่เดินทางเข้าทางด่านพรมแดน
ไทย-มาเลเซีย จะได้รับอนุญาตให้อยู่ได้ 30 วัน) 
ไม่ได้
เข้าโดย TS
30 วัน
ไม่ได้
เข้าโดย TR
60 วัน
(รวมแล้วไม่เกิน 90 วัน นับจากวันเดินทางเข้า)
เข้าโดย Non-Immigrant
90 วัน
ตามเหตุผลและความจำเป็น (มากที่สุดไม่เกินครั้งละ 1 ปี)
เข้าโดย O-A (Long Stay)
1 ปี (รายงานตัวทุก 90 วัน)
ครั้งละไม่เกิน 1 ปี
เข้าโดย Courtesy
90 วัน *
ไม่ได้
เข้าโดย ABTC
90 วัน
ไม่ได้
2
คนชาติของประเทศ
ที่ไม่ได้อยู่ใน ผ.30
เข้าโดยไม่มี visa
ไม่ได้
N/A
เข้าโดย Visa on Arrival (VOA)
15 วัน (เฉพาะประเทศที่มีสิทธิ 20 ประเทศ)
ไม่ได้
เข้าโดย TS
30 วัน
ไม่ได้
เข้าโดย TR
60 วัน
ไม่เกิน 30 วัน
(รวมแล้วไม่เกิน 90 วัน นับจากวันเดินทางเข้า)
เข้าโดย Non-Immigrant
90 วัน
ตามเหตุผลและความจำเป็น (มากที่สุดไม่เกินครั้งละ 1 ปี)
เข้าโดย O-A (Long Stay)
1 ปี (รายงานตัวทุก 90 วัน)
ครั้งละไม่เกิน 1 ปี
เข้าโดย Courtesy
90 วัน *
ไม่ได้
เข้าโดย ABTC
90 วัน
ไม่ได้

- 2 -
กลุ่มประเทศ
ประเภท visa
ระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้พำนัก  (ครั้งละไม่เกิน)
หลักการของการให้อยู่ต่อ  µ
3
คนชาติของประเทศ
ที่มีความตกลงทวิภาคี
ในการยกเว้นการตรวจลงตรา หนังสือเดินทางธรรมดา
กับไทย 11 ประเทศ
เข้าโดยไม่มี visa
ตามที่ระบุไว้ในความตกลง (30 วัน หรือ 90 วัน)
ไม่ได้
เข้าโดย TS
30 วัน
ไม่ได้
เข้าโดย TR
60 วัน
ไม่เกิน 30 วัน
(รวมแล้วไม่เกิน 90 วัน นับจากวันเดินทางเข้า)
เข้าโดย Non-Immigrant
90 วัน
ตามเหตุผลและความจำเป็น (มากที่สุดไม่เกินครั้งละ 1 ปี)
เข้าโดย O-A (Long Stay)
1 ปี (รายงานตัวทุก 90 วัน)
ครั้งละไม่เกิน 1 ปี
เข้าโดย Courtesy
90 วัน *
ไม่ได้
เข้าโดย ABTC
90 วัน
ไม่ได้

หมายเหตุ          (1)  * ในกรณีที่ผู้ถือ Courtesy Visa เป็นพระราชอาคันตุกะ ราชอาคันตุกะ หรือแขกของรัฐบาล จะได้พำนักอยู่จนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ(2)     ผ.30 หมายถึงประเทศ/เขตเศรษฐกิจที่คนชาติได้รับสิทธิให้เดินทางเข้าราชอาณาจักรเพื่อการท่องเที่ยวโดยได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา จำนวนรวม 42 ประเทศ

/เขตเศรษฐกิจ ได้แก่ Australia, Austria, Belgium, Brazil, Bahrain, Brunei, Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Qatar, Hong Kong, Iceland,

Indonesia, Ireland, Israel, Italy, Japan, South Korea, Kuwait, Luxembourg, Malaysia, Monaco, Netherlands, New Zealand, Norway, Oman, Peru, Philippines,

Portugal, Singapore, Spain, South Africa, Sweden, Switzerland, Turkey, UAE, Great Britain, USA, and Vietnam           (3)  ประเทศ/เขตเศรษฐกิจที่คนชาติมีสิทธิขอ Visa on Arrival (VOA) มี 20 ประเทศ ได้แก่ Bhutan, China (including Taiwan), Cyprus, Czech, Estonia, Hungary, India,

      Kazakhstan, Latvia, Lichtenstein, Lithuania, Maldives, Mauritius, Oman, Poland, Russia, Saudi Arabia, Slovak, Slovenia, and Ukraine (Oman อยู่ใน ผ.30 แล้ว

      และ Russia มีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรากับไทยแล้ว แต่ชื่อยังคงปรากฎใน list ของ VOA ตามประกาศเดิมเนื่องจากยังไม่มีการยกเลิก)                          (4)  ประเทศ/เขตเศรษฐกิจที่มีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางธรรมดากับไทย มี 11 ประเทศ ได้แก่ Argentina (90 วัน), Brazil (90), Chile (90),

      Hong Kong (30), South Korea (90), Laos (30), Macau (30), Mongolia (30), Peru (90), Russia (30), and Vietnam (30)            (5)  เขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปคที่เข้าร่วมในโครงการ APEC Business Travel Card (ABTC) มีจำนวน 18 เขตเศรษฐกิจ คือ Australia, Brunei, Chile, China, Hong Kong,

   Indonesia, Japan, South Korea, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Philippines, Papua New Guinea, Singapore, Chinese Taipei, Thailand and Vietnam     (6)  µ การพิจารณาอนุญาตให้อยู่ต่อของ สตม. จะพิจารณาตามวัตถุประสงค์ของการพำนักและเหตุผลความจำเป็น รวมถึงสัญชาติของผู้ขอ รายละเอียดตามคำสั่ง

           สตช. ที่ 777/2551 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 ทั้งนี้ ในกรณีของการไม่อนุญาตให้อยู่ต่อ ในทางปฏิบัติ สตม. จะให้พำนักอยู่ต่ออีก 7 วัน สำหรับการเตรียมตัว

           เดินทางออก
http://www.consular.go.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น