13 เมษายน 2555

รายชื่อประเทศที่ได้รับยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยว และสามารถพำนักอยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 30 วัน

รายชื่อประเทศที่ได้รับยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยว และสามารถพำนักอยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 30 วันตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2545 , 20 ธันวาคม 2545, 18 ตุลาคม 2547, 6 พฤษภาคม 2548 และ 23 มิถุนายน 2554 คนต่างด้าวที่ถือหนังสือเดินทางของ 48 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ ซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว ได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา และอนุญาตให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน หมายเหตุ คนต่างด้าวที่มิใช่คนสัญชาติของประเทศดังกล่าวหรือคนไร้สัญชาติที่ถือเอกสารเดินทางสำหรับคนต่างด้าว (Travel Document for Aliens) ที่ออกโดย 48 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ ดังกล่าว จะไม่ได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา และยังจำเป็นต้องขอรับการตรวจลงตราจากสถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศก่อนเดินทางมาประเทศไทย

คนต่างด้าวที่เดินทางมาประเทศไทยโดยได้รับยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวตามประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว จะได้รับอนุญาตให้พำนักในประเทศไทยได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง ยกเว้นกรณีที่เดินทางเข้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่มีเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน (ด่านพรมแดนทางบก) จะได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ได้ 15 วัน เว้นแต่คนมาเลเซียที่เดินทางเข้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่มีเขตติดต่อกับมาเลเซีย (ด่านพรมแดนทางบก) จะได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ได้คลั้งละไม่เกิน 30 วัน


คนต่างด้าวที่เดินทางมาประเทศไทยโดยได้รับยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวตามประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว ต้องมีเงินหรือเอกสารที่จะพึงจ่ายหรือแลกเปลี่ยนได้เป็นมูลค่าเท่ากับอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยคนละไม่น้อยกว่า 10,000 บาท หรือครอบครัวละไม่น้อยกว่า 20,000 บาท นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับสิทธิยกเว้นการตรวจลงตราดังกล่าวนี้ หากประสงค์จะพำนักอยู่ในประเทศไทยนานกว่า 30 วัน ควรขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวจากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศก่อนเดินทางมาประเทศไทย ซึ่งจะได้รับอนญาตให้พำนักได้ไม่เกิน 60 วัน และสามารถยื่นคำร้องขอขยายเวลาพำนักจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ด้วย

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โทร. 02-141-9889 หรือ
http://www.immigration.go.th/
รายชื่อประเทศที่ได้รับยกเว้นการตรวจลงตราตามประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว มีดังนี้


1. เครือรัฐออสเตรเลีย (Australia : Commonwealth of Australia)

2. สาธารณรัฐออสเตรีย (Austria : Republic of Austria)

3. ราชอาณาจักรเบลเยียม (Belgium : Kingdom of Belgium)

4. สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (Brazil : Federative Republic of Brazil)
(****)
5. รัฐบาห์เรน (Bahrain : Kingdom of Bahrain)

6. เนการาบรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam: Negara Brunei Darussalam)

7. แคนาดา (Canada)

8. ราชอาณาจักรเดนมาร์ก (Denmark : Kingdom of Denmark)

9. สาธารณรัฐฟินแลนด์ (Finland : Republic of Finland)

10. สาธารณรัฐฝรั่งเศส (France : French Republic)


11. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Germany : Federal Republic of Germany)

12. สาธารณรัฐเฮลเลนิก (Greece : Hellenic Republic)

13. ฮ่องกง (Hong Kong SAR)

14. สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ (Iceland : Republic of Iceland)


15. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Indonesia : Republic of Indonesia)

16. ไอร์แลนด์ (Ireland)

17. รัฐอิสราเอล (Israel : State of Israel)

18. สาธารณรัฐอิตาลี (Italy : Republic of Italy)


19. ญี่ปุ่น (Japan)

20. สาธารณรัฐเกาหลี (Korea, South : Republic of Korea) (****)

21. รัฐคูเวต (Kuwait : State of Kuwait)

22. ราชรัฐลักเซมเบิร์ก (Luxembourg : Grand Duchy of Luxembourg)

23. มาเลเซีย (Malaysia)

24. ราชรัฐโมนาโก (Monaco : Principality of Monaco)

25. ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ (Netherlands : Kingdom of the Netherlands)

26. นิวซีแลนด์ (New Zealand)


27. ราชอาณาจักรนอร์เวย์ (Norway : Kingdom of Norway)

28. รัฐสุลต่านโอมาน (Oman : Sultanate of Oman)

29. สาธารณรัฐเปรู (Peru : Republic of Peru) (****)

30. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Philippines : Republic of the Philippines)

31. สาธารณรัฐโปรตุเกส (Portugal : Republic of Portugal)


32. รัฐกาตาร์ (Qatar : State of Qatar)

33. สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Singapore : Republic of Singapore)

34. ราชอาณาจักรเสปน (Spain : Kingdom of Spain)

35. สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ (South Africa : Republic of South Africa)

36. ราชอาณาจักรสวีเดน (Sweden : Kingdom of Sweden)

37. สมาพันธรัฐสวิส (Switzerland : Swiss Confederation)

38. สาธารณรัฐตุรกี (Turkey : Republic of Turkey)

39. สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ (United Arab Emirates)

40. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ (United Kingdom : United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)

41. สหรัฐอเมริกา (United States of America)

42. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Vietnam : Socialist Republic of Vietnam)

43. สาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic)

44. สาธารณรัฐฮังการี (Republic of Hungary)

45. สาธารณรัฐลิกเตนสไตน์ (Principality of Liechtenstein)

46. สาธารณรัฐโปแลนด์ (Republic of Poland)

47. สาธารณรัฐสโลวัก (Slovak Republic)

48. สาธารณรัฐสโลวีเนีย (Republic of Slovenia)(****) หมายเหตุ ประเทศไทยมีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต ราชการ และธรรมดา โดยสามารถพำนักได้ไม่เกิน 90 วัน กับประเทศบราซิล สาธารณรัฐเกาหลี และเปรู ดังนั้น ผู้ถือหนังสือเดินทางของทั้งสามประเทศดังกล่าวจะได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา และอนุญาตให้พำนักในไทยได้ไม่เกิน 90 วันตามความตกลง (แทนที่จะพำนักได้ 30 วันตามประกาศกระทรวงมหาดไทย)
http://www.consular.go.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น