12 กันยายน 2554

เว็ปไซต์หน่วยงานราชการ

                      เว็ปไซต์หน่วยงานราชการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
กรมประชาสัมพันธ์ องค์กาสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงบประมาณ
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการข้าราชการพลเรือน สำนักรับรองมาตรฐานและการประเมิน
กระทรวงกลาโหม
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมราชองครักษ์
กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก
กองทัพเรือ กองทัพอากาศ
องค์การฟอกหนัง องค์การทหารผ่านศึก
องค์การแบตเตอร์รี่
กระทรวงการคลัง
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรมธนารักษ์
กรมบัญชีกลาง กรมศุลกากร
กรมสรรพสามิด กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
โรงงานยาสูบ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
องค์การสุรา โรงงานไพ่
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
กระทรวงการต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กรมยุโรป
กรมวิเทศสหการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
สำนักงานการพัฒนาการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การกีฬาแห่งประเทศไทย
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน
ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) การเคหะแห่งชาติ
สำนักงานธนานุเคราะห์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
องค์การสวนยาง องค์การสะพานปลา
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
สำนักงานกองทุนเพื่อการสงเคราะห์การทำสวนยาง
กระทรวงแรงงาน
สำงานปลัดกระแรงงาน กรมการจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา
กรมศิลปากร สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งธรรมชาติ
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สถาบันยานยนต์
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สถาบันไทย – เยอรมัน สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
สถาบันอาหาร สถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ราชบัณฑิตสถาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สถาบันพระปกเกล้า สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
สำนักงานพระราชวัง เนติบัณฑิตยสภา
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
กระทรวงคมนาคม
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี
กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางอากาศ
กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจารจร การท่าเรือแห่งประเทศไทย
องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ขนส่ง จำกัด
บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด สถาบันการบินพลเรือน
บริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรและธรณี
กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
กรมป่าไม้ องค์การกำจัดน้ำเสีย
บริษัท ไม้อัดไทย องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
กรมไปรษณีย์โทรเลข กรมอุตุนิยมวิทยา
สำนักงานสถิติแห่งชาติ บริษัท ทศท คอปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
การสื่อสารแห่งประเทศไทย บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสื่อสาร
กระทรวงพลังงาน
สำนักปลัดกระทรวงพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กรมธุรกิจพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กระทรวงพาณิชย์
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าต่างประเทศ
กรมการค้าภายใน กรมการประกันภัย
กรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมการส่งออก
องค์การคลังสินค้า
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
กรมการพัฒนาชุมชน กรมที่ดิน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การประปานครหลวง
การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าสวนภูมิภาค
การไฟฟ้านครหลวง องค์การตลาด
กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมบังคับคดี
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมราชฑัณฑ์
กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานกิจการยุติธรรม
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์
กรมควบคุมโรค กรมพัฒนาแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
องค์การเภสัชกรรม
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคราม
มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สถาบันระหว่างต่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ
กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
สำนักงานศาลปกครอง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สำนักงานศาลยุติธรรม สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินไทย
หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น